Regulamin strony internetowej

1.  Kopiowanie danych z niniejszej Strony Internetowej dozwolone jest tylko do użytku własnego.

2. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania i wykorzystywania do użytku publicznego lub handlowego danych zawartych na tej Stronie, a w szczególności tekstów, zdjęć, animacji i obrazków, bez pisemnej zgody POLAMI Walas i Walas spółka jawna.


3. POLAMI Walas i Walas Spółka jawna przestrzega, że wykorzystanie danych zawartych na tej Stronie może spowodować naruszenie innych praw osób trzecich, nie związanych z POLAMI Walas i Walas Spółka jawna.


4. POLAMI Walas i Walas Spółka jawna dokłada wszelkich starań do prezentowania na Stronie  dokładnych i aktualnych danych, jednak nie daje żadnych gwarancji, co do ich precyzyjności. POLAMI Walas i Walas Spółka jawna nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości występujące na Stronie.


5. Zdjęcia przedmiotów, osób i miejsc użyte na Stronie są własnością POLAMI Walas i Walas Spółka jawna, bądź zostały użyte za zgodą i wiedzą ich właścicieli. Wykorzystanie tych zdjęć przez użytkownika, lub kogokolwiek innego jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźna informacja na Stronie stanowią inaczej. Wykorzystanie tych zdjęć bez pisemnej zgody POLAMI Walas i Walas Spółka jawna stanowi łamanie prawa i reguł copyright dotyczących marek handlowych, zabezpieczenia prywatności, reklamy i komunikacji.


6. Marki handlowe, logo i znaki wyróżniające (dalej określane jako : "Marki") przedstawione na Stronie są Markami należącymi do POLAMI Walas i Walas Spółka jawna i do innych osób. Żadna wzmianka zawarta na Stronie nie może być interpretowana, jako zrzeczenie się, w jakiejkolwiek formie, licencji lub jakichkolwiek praw do używania Marki lub Marek, bez pisemnej zgody jej lub ich właściciela(li). Jakiekolwiek wykorzystanie Marek lub informacji zawartych na Stronie bez wyraźnej zgody jest surowo zabronione. POLAMI Walas i Walas Spółka jawna przestrzega, że będzie chroniła swoich praw do własności intelektualnej wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi, włącznie z wejściem na drogę sądową.


7. POLAMI Walas i Walas Spółka jawna nie weryfikuje zawartości stron internetowych, do których zostały podane linki i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

Wejście użytkownika na wszystkie strony inne niż niniejsza odbywa się na jego własne ryzyko i odpowiedzialność a podane odnośniki do innych stron internetowych zostały udostępnione wyłącznie w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z niniejszej Strony. 


8. POLAMI Walas i Walas Spółka jawna ma prawo w każdej chwili modyfikować i uaktualniać niniejszej Warunki. Wszystkie modyfikacje i uaktualnienia wiążą na bieżąco użytkownika, który powinien regularnie odwiedzać tę rubrykę, w celu sprawdzenia Warunków, którym podlega.

 

Regulamin sprzedaży internetowej 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informacja dotycząca danych osobowych

 

Regulamin:

§1

Warunki Ogólne
Właścicielem sklepu internetowego www.polami.eu jest Spółka POLAMI Walas i Walas Sp. J.  z siedzibą w Krakowie, 30-729 Kraków, ul. Na Zakolu Wisły 4. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000073254; REGON 003896824; NIP 679-00-26-556, zwana dalej „POLAMI” lub „sklepem internetowym www.polami.eu”.

§2

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.polami.eu. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż oryginalnie zapakowanego asortymentu towarów do wykończenia i dekoracji wnętrz. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i POLAMI  jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

§3

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:
a.      osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma miejsce zamieszkania lub przebywa na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b.      każda osoba prawna,
c.      jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych zwana dalej "Kupującym".

Zastrzeżenie: sklep internetowy www.polami.eu realizuje zamówienia wyłącznie na terenie RP.

§4

Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego www.polami.eu  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

§5

Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

§6

Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.

§7

Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.

§8

Dane Osobowe
Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.polami.eu są przetwarzane przez Spółkę Polami Walas i Walas Sp. J. w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§9

Przyjęcie i realizacja zamówienia
1. Otrzymanie przez sklep internetowy www.polami.eu zamówienia zostanie automatycznie, zwrotnie potwierdzone e-mailem. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i zawarciem umowy sprzedaży.
2. W terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia Kupujący otrzyma od sklepu internetowego informację o:
a) przyjęciu zamówienia do realizacji
lub
b) braku zamówionego towaru
lub
c) braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym niżej
lub
d) konieczności wpłacenia określonej kwoty na poczet ceny zamówionego towaru.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 2b), 2c) i 2d) zawarcie umowy następuje po indywidualnym uzgodnieniu z Kupującym odpowiednio:
a) zmiany ilości zamówionych towarów
b) indywidualnego terminu dostawy
c) po wpłacie przez Kupującego określonej w ust. 2d) kwoty w wysokości i na konto wskazane przez POLAMI oraz akceptacji indywidualnego  uzgodnienia.
4. Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną o realizacji zamówienia – wysyłce towaru
5. POLAMI może nie przyjąć zamówienia bez podania przyczyny

§10

Dostawa i odbiór zamówionego towaru
Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa:
1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w terminach określonych w § 9.
Firma kurierska poinformuje Kupującego o planowanym terminie dostawy towaru e-mailem wysłanym na wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail.
3. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awiza.
4. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę ponownie. Drugie awizo wskazuje miejsce, gdzie Kupujący może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w terminie do 9 dni roboczych od daty pierwszej próby doręczenia. Po tym terminie następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany zostaje Kupujący.
5. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru. Paczki dostarczane są od poniedziałku do   piątku w dni robocze w godzinach 8-16. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie dostarczenia przesyłki.

Odbiór:
6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm zabezpieczających przesyłkę.
7. W przypadku, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, i/lub taśmy zabezpieczające,  bądź sam towar, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki.
8. W każdym przypadku, po pisemnym potwierdzeniu odbioru paczki i wpłacie wszystkich należności, Kupujący ma prawo w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki. Każda niezgodność z zamówieniem lub uszkodzenie towaru powinno zostać udokumentowane spisaniem protokołu szkody. Dokumentem takim dysponuje kurier.
9. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem internetowym celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
10. POLAMI zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwracanego towaru obarczonego brakami jakościowymi lub ilościowymi, powstałymi po przekazaniu towaru Kupującemu.

§11

1. Mimo dołożenia wszelkich starań firma Polami Walas i Walas Sp. J. nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.

§12

1. Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe użyte są w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2.   Opisy produktów i ich zdjęcia stanowią chronioną własność intelektualną, w związku z czym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa

§13

1. W przypadku nieotrzymania zamówionego towaru lub informacji, o których mowa w §9 pkt2, po upływie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez www.polami.eu otrzymania zamówienia , Kupujący może anulować zamówienie.
2. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§14

Faktura VAT
Na życzenie Kupującego, wyrażone w kwestionariuszu rejestracyjnym, POLAMI wystawi i dołączy do przesyłki fakturę VAT na zakupione towary. W innym przypadku dowodem zakupu jest paragon fiskalny. Do każdego zamówienia wystawiany jest jeden dokument sprzedaży.

§15

Reklamacja towaru
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 r. poz. 827), zmieniającą niektóre przepisy  kodeksu cywilnego,  POLAMI odpowiada na warunkach określonych w tych przepisach przed Kupującym z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru  przez okres 2  lat od daty otrzymania towaru.
2.  Reklamacja towaru powinna zostać złożona przez Kupującego drogą pisemną lub mailową.
3.  Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

§16

Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem (za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej zamówiony towar. Kupujący może odstąpić od umowy składając POLAMI oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania towaru. Oświadczenie może zostać przesłane drogą e-mailową na adres POLAMI.
2. Kupujący ma obowiązek zwrócić POLAMI zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych towarów.
4. Zwracany po odstąpieniu od umowy towar zostanie przyjęty przez POLAMI tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący). Towar nie może nosić śladów użytkowania.

§17

1.  W przypadku zwrotu towaru opisanego w § 16 Regulaminu POLAMI gwarantuje zwrot płatności dokonanych przez Kupującego, w tym kosztów dostarczenia zakupionych towarów.
2.  Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, lub niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu zakupionych towarów, jeśli zwrot ten nastąpi w terminie późniejszym.

§18

Dla dokonania zakupów w sklepie internetowym www.polami.eu konieczna jest akceptacja powyższego Regulaminu dokonana w trakcie składania zamówienia.

 

Załącznik nr 1    

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować POLAMI Walas i Walas sp.j., ul. Na Zakolu Wisły, 30-729 Kraków, polami@polami.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy przedstawionego w Załączniku nr 2 do Regulaminu,  jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Jednak warunkiem zwrotu płatności jest otrzymanie przez nas rzeczy z powrotem. Zwrotu płatności dokonamy wg Państwa dyspozycji przekazem pieniężnym na adres pod który zostały dostarczone zwracane rzeczy lub na wskazane przez Państwa konto bankowe.

Proszę odesłać nam zakupione rzeczy na adres POLAMI Walas i Walas sp.j., ul. Na Zakolu Wisły, 30-729 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Załącznik nr 2    

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

        (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: POLAMI Walas i Walas sp.j., ul. Na Zakolu Wisły 4, 30-729 Kraków,
                   adres e-mail: polami@polami.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
     następujących rzeczy: ……………………………………

–    Data odbioru rzeczy: ………………………………………

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów):………………………………

–    Adres konsumenta(-ów): ……………………………………

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    …………………………

–    Data: …………………………………

 

Informacja dotycząca danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polami Walas i Walas Sp. j. z/s w Krakowie,ul. Na Zakolu Wisły 4; 30-729 Kraków, zarejestrowana w Rej. Przeds. przez Sąd Rej. dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 73254 (dalej jako „Administrator”)]; dane kontaktowe Administratora: e-mail polami@polami.pl, tel. 12 6564375, faks 12 4235424

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

3. Informujemy, że Państwa dane osobowe:

a) w zakresie imienia i nazwiska, adresu, adresu do dostawy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru telefonu i adresu e-mail przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży.

Podstawa prawna: art. 6 ust 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przewarzaniem danych osobowych (dalej jako „RODO”).

b) w zakresie imienia i nazwiska, adresu i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są przetwarzane w celu wystawienia faktury VAT. Podstawą prawna: art. 6 ust. 1c RODO.

c) w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie w związku z zawartą umową możemy podnosić lub jakie mogą być wobec nas podnoszone. Podstawą prawna: art. 6 ust. 1f RODO.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do wskazywania swoich danych osobowych, jednak w przypadku ich niepodania, realizacja Państwa zamówienia nie będzie możliwa.

5. W celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane kancelarii prawnej, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie w związku z zawartą umową możemy podnosić lub jakie mogą być wobec nas podnoszone.

Państwa dane osobowe nie będą  do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej). Informujemy, że podmioty, które otrzymają Państwa dane osobowe, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

6. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane:

a) w zakresie danych osobowych wskazanych w celu realizacji umowy przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy;

b) po  realizacji umowy dane osobowe wg pkt. a) przez okres trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu, to znaczy nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą;

c) w zakresie danych osobowych wskazanych w celu wystawienia faktury VAT, przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi nam przechowywanie dokumentów podatkowych, to znaczy do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

7. Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:

a) żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;

b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;

c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, dla których zostały zebrane; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez nas Państwa danych osobowych;

d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, abyśmy je usunęli; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile przetwarzamy Państwa dane w sposób zautomatyzowany.

8. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO). W takiej sytuacji nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy mieć do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.